Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://2021.rohajaarverslag.nl (hierna: Website) die wordt beheerd door ROHA B.V.

Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit de (inhoud van de) Website – waaronder mede begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal en overige materialen die zich op de Website bevinden – berusten bij ROHA B.V. De Website is uitsluitend bestemd voor niet-commercieel, gebruik. Voor ieder ander gebruik van de (inhoud van de) Website – daaronder mede begrepen distributie, reproductie, framing, wijziging, openbaarmaking of verzending – is voorafgaande schriftelijke toestemming van ROHA B.V. vereist.

Voor vragen verwijzen we je naar communicatie@rohamsterdam.nl.